Ekonomi

Inom ekonomiområdet finns det ett närmast obegränsat antal mätningar och analyser som går att implementera med QlikView och Sense. De klassiska formella styrmedlen inom ekonomistyrningen är alla mycket lämpade för uppföljningar i QlikView och Sense; produktkalkylering, budgetering, internredovisning, standardkostnader, internprissättning, prestationsmätning och benchmarking.

QlikView och Sense gör ofta stor skillnad för controllers. Felaktiga transaktioner kunde förr vara ett gissel inför boksluten. Nu identifieras de snabbt och kan rättas till. Med QlikView och Sense får controllerns mer tid för analys och slipper lägga dyrbar tid på att gräva och sammanställa information.

Likaså är QlikView och Sense ett utmärkt stöd för ledning och andra intressenter när det gäller att följa upp den finansiella ställningen löpande och även identifiera och analysera varför utfallet ser ut som det gör.

Här följer ett antal mätningar som vi hjälpt våra kunder med. Tveka inte att kontakta oss för mer information!

Resultat-, balansräkning samt kassaflödesanalys
QlikView och Sense ger möjlighet att löpande övervaka företagets ekonomiska ställning i form av resultat- och balansräkning samt kassaflödesanalys. Självklart går det även att  implementera  andra löpande finansiella prestationsinriktade nyckeltal som räntabilitet på eget kapital, vinstmarginal, utveckling av rörelsekapital mm.

Likviditetsprognos
Genom att analyser kund- och leverantörsreskontra, orderstock, kommande kostnader och investeringar kan man dra slutsatser om företags framtida likviditet.

Budgetprocessen
QlikView och Sense kan stödja budgetprocessen. Det finns flera sätt att lösa detta, ett exempel är att låta QlikView eller Sense generera indata filer som distribueras ut i verksamheten för insamling av budgetsiffror. Datan kan sedan på ett strukturerat sätt läsas tillbaka och ställas mot utfall och prognoser.

Internförsäljning
Hur mycket handel sker mellan ett företags  dotterbolag eller affärsenheter? Finns det  orealiserade internvinster i verksamheten?

ABC-kalkyler
Activity Based Costing eller andra självkostnadskalkyler är vanliga för att fördela omkostnader och passar utmärkt att implementera i QlikView och Sense

För- och efterkalkyler
Med QlikView kan förväntade produktionskostnader ställas mot verkligt utfall, brutet på t.ex. produkter, organisationsenheter eller tid.

Besparingsåtgärder  
Besparingsprogram och övriga besparingsinitiativ  är utmärkt att  mäta i QlikView och Sense. Hur många initiativ och hur stort belopp kvarstår  för att nå uppsatta besparingsmål? Vilka åtgärder är i planeringsstadiet och vilka är implementerade?

Internredovisning
I tillverkande industrier är det vanligt att göra mätningar mot råvarulager, färdigvarulager, produkter i arbete, materialförbrukning och i slutändan kostnad för sålda varor.

Valutakursvinster/förluster
Med QlikView kan man skapa analyser som gör det möjligt att spåra vad valutakurser har för del av försäljningsresultatet.

Fakturering och kundreskontra
Betalas fakturor i tid. Hur många kreditdagar i snitt och för  varje  enskild  kund? Hur stora är kundförlusterna?

Leverantörsreskontra
Får leverantörerna betalat i tid?

Orderingång
Hur ser orderingången ut jämfört med samma period förra året? Vilka affärsenheter ökar eller minskar sin orderingång?

Projektekonomi
Många organisationer har ofta separata system för att hantera stora och viktiga projekt. Här kan det vara viktigt att följa upp projektmarginaler, bemaning i form av heltidsekvivalenter samt kostnader.