Inköp

Det är idag allmänt vedertaget att försörjningskedjan är ett konkurrensmedel. Drake Analytics har omfattande erfarenhet av projekt inom inköp och vi erbjuder lösningar för att öka transparensen, diagnostisera svagheter i inköpsfunktionen samt identifiera möjligheter för kostnadsbesparingar och effektiviseringar. 

Spend-analys
Hur utvecklar sig inköpsvolymen? Vilka leverantörer handlas det mest av? Hur stor del av beställd inköpsvolym är icke-ankommet?

Inköpskvalitet
Inköpskvalitet är viktigt för att få rätt saker i rätt tid, till rätt mängd och i gott skick. Vi är vana att implementera ramverket SCOR (Supply Chain Organization Reference). SCOR innefattar många Supply Chain-relaterade mätetal däribland Perfect Order Fulfillment. Det är ett populärt nyckeltal som är indelat i fyra subkategorier:

  • Perfect Condition
  • On Time
  • Correct Quality
  • Correct Documentation

Är alla fyra parametrar uppfyllda är en leverans  Perfect Order Fulfilled.

Kategoristyrning
Kategoristyrning är viktigt för att koordinera en inköpsfunktion.  

Leverantörsuppföljning / Audits
Genom att analysera Supplier Audits i QlikView kan frågan besvaras om leverantörerna lever upp till ställda krav på dem.

Leverantörsmatchning mha DUNS
Om en organisation har olika affärsenheter som arbetar mot samma leverantörer men benämner dem olika  kan en leverantörsmatchning mha DUNS vara lämplig. Med hjälp av DUNS-id från Dun and Bradstreet matchas leverantörerna och konsolideras till en och samma. På så sätt  går det att  se om två affärsenheter handlar från samma leverantör trots att den ena handlar från ett dotterbolag i USA och den andra från moderbolaget i ett EMEA-land.

Avtalstäckning
Har leverantörerna uppdaterade avtal och i vilken utsträckning handlas  utan uppdaterade avtal?

Prisutveckling
I vilken utsträckning höjer eller sänker leverantörerna priset?

Valutaeffekter  
Vad får valutaeffekter för konsekvenser för inköpspriset? Kan valutaeffekter göra det fördelaktigt att ersätta en leverantör med en annan från ett annat land?