Lager

De flesta företag inom tillverkande industri och distribution har någon form av lager av material och färdigvaror.

Lagret kan vara stort eller litet beroende på verksamheten och det styr också behovet av analys. Har du ett stort lager kan det vara intressant att analysera allt från plockhastighet till om man lagerlagt artiklar på en plats som motsvarar artikelns ABC-klass.

Oavsett storlek på lager vill du troligtvis se hur mycket  kapital som binds upp i lagret och omsättningshastigheten för dina produkter.

Nedan följer ett antal exempel på rapporter inom lagerområdet. Självklart kan man följa mycket mer än detta. Prata med oss om era idéer eller tankar!

Lagervärde
Med hjälp av lagersaldon och standardkostnader kan lagervärde beräknas. Värdet kan aggregeras för många olika dimensioner så som organisation, geografiskt område och alla artikelrelaterade begrepp. Värdet över tid kan beräknas genom transaktionshistorik eller sparande av spegelbilder. Lagret kan beräknas med såväl aktuell standardkostnad eller den som gällde vid tidpunkten för det historiska saldot.

Inkurans
QlikView och Sense är utmärkta verktyg för att spåra och följa upp artiklars värdeminskning.

Omsättningshastighet
En hög omsättningshastighet i lager är en nyckel för att inte binda upp onödigt kapital.  

Hyllvärmare
En del artiklar blir liggande med tiden. Hyllvärmare är en användbar analys för att se vilka artiklar som eventuellt bör sorteras ut.

Plockhastighet
Om systemstöd, t.ex. handdatorer, finns för att mäta plocktid kan olika analyser av detta göras.

Felplock
Man kan t.ex. mäta antal fel/timme och antal fel/plockade rader.

Inventeringar
Oavsett om inventeringar är  stokastiska, periodiska eller logiskt styrda kan resultatet följas upp i en rapport.

ABC-lagerplatser
Artiklar kan ABC-klassificeras t.ex. med hjälp av kvantitet och frekvens. På samma sätt kan lagerplatser märkas upp så att lagerplatser som är lättåtkomliga får A-klass och svåråtkomliga platser som C. Därefter kan lagerläggning analyseras för att se om rätt artikel läggs på rätt plats.

Kassering och scrapping
Hur stor volym kasseras och vilka artiklar har störst volym? Är det en  ökande eller minskande trend av kasseringar?

Saldon mellan olika system
Ofta finns lagersaldon angivna i fler än ett system och då är det ofta användbart att kunna stämma av differenser.

Lagersaldon för externa parter
Det finns situationer där t.ex. leverantörer, säljenheter eller till och med slutkunder ska se aktuella lagersaldon. Dessa kan i så fall publiceras på en extern server i form av QlikView- eller Sense-rapporter, Excel-filer eller hemsidor. Det finns också situationer där vi har lager som inte enbart finns internt. I en eftermarknadssituation där artiklar repareras och sedan förser kunder med utbytesenheter består det reella lager av både det som finns hemma på hyllan men även det som är ute på reparation hos leverantörer. Även saldot som skickats till kund men där den  trasiga utbytesenheten inte returnerats behöver hållas koll på. Dessa lagersaldon är viktiga att övervaka dels på grund av kapitalbindning men även av redovisningsskäl och revisorskrav.