Produktion

Drake Analytics har stor erfarenhet från mätningar mot produktion inom tillverkande industri, såväl Make-to-Order som Make-to-Stock. Mätningar mot produktion läser ofta ut data från tillverkningsordertabeller, MRP-data och beläggningsinformation ur affärssystem.

För att uppnå maximal flexibilitet när man implementerar QlikView och Sense läses informationen ut  på transaktionsnivå och datan aggregeras sedan över affärsenheter, verkstäder, planeringsgrupper osv.  

Nedan följer exempel på ett antal produktionsrelaterade mätningar som vi hjälpt våra kunder med:

Effektivitetsfaktorer
Genom att ställa planerad mot utförd tid för tillverkningsordrar fås en faktor på hur effektiv tillverkningen är. Effektivitetsfaktorn går även återanvändas till beläggningsplaneringar mm.

Beläggningsplanering
För att mäta den faktiska beläggningen för en produktionsenhet kan effektivitetsfaktorn (se ovan) multipliceras med planerat arbete. På så sätt fås den faktiska beläggningen med hänsyn till enhetens effektivitet. Detta ställs sedan mot tillgänglig kapacitet. Med detta som bas kan  man  i QlikView identifiera flaskhalsar i produktionen, övervaka beläggningen och se till att varje produktionsenhet har rätt mängd resurser.

För och efterkalkyl
Med för- och efterkalkyler kan utfall av använd mantid och material jämföras mot planerade resurser på kalkylkomponentnivå. Produktkalkyler med återkommande differenser hittas direkt och kan rättas till.

Cost of Goods Sold
Total tillverkningskostnaden för att köpa in material och producera den färdiga produkten. Det här inkluderar direkta kostnader (arbete och material) samt indirekta kostnader (overhead och pålägg).

Ledtider
Mätning av ledtider över produktionssteg.

Leveransprecision- & servicegradmätningar
Servicemätningar inom produktion innebär ofta att ta reda på hur väl produktionsenheter uppfyller verksamhetens behov. Startas  tillverkningsordrar i tid för att tillverkas inom artikelns ledtid? Täcks  behoven av ingående komponenter som uppstår i produktionen?

Kassationer
Kassationer kan kosta bolag stora summor. Genom att läsa in avrapporterad kassation och jämföra med planerade värden kan användaren snabbt hitta var i produktionskedjan extra kostnader uppstår.