Resultaträkning i Power BI

Ett vanligt förekommande problem för en Power BI-utvecklare är att skapa en resultaträkning med del- och totalsummeringar. Problemet bottnar i att dessa summeringar (till exempel bruttomarginal och EBIT) inte är en del av kontoplanen och således inte tillhör någon kontogrupp.

Detta gör att många nöjer sig med att ställa upp sina respektive kontogrupperingar (till exempel Försäljning, KSV etc) uppifrån och ned och låter totalraden längst ner representera sitt resultat. Detta gör att informationen i resultaträkningen är svårare att ta till sig för slutanvändaren.

En resultaträkning i Power BI ser ofta ut så här:

Andra använder sig av visualiseringar som inte är utvecklade av Microsoft och vars kvalitet inte kan garanteras vare sig idag eller i framtiden.

Det finns dock en enkel lösning och för någon som redan har skapat grupperingar i sin kontoplan krävs endast en extra tabell (som antingen kan vara en Excel-fil som läses in eller hårdkodas i Power Query) samt tre nya mätvärden.

Tabellen behöver innehålla tre kolumner:

  1. Samtliga kontogrupper som definierats i kontoplanen + delsummeringarna som vill addera, till exempel bruttomarginal och EBIT.
  2. Ett index som anger ordningen på kontogrupperna (inkl. dina delsummeringar) där Försäljning har index 1, KSV index 2 och Bruttomarginal index 3 osv.
  3. Den sista kolumnen används för att definiera hur varje rubrik ska beräknas. Skriv 1 på kontogrupperna från kontoplanen, 0 på dina delsummeringar och 2 på %-talen. Rader med _ lämnas blanka.

Denna nya tabell (DimPL_Rubriker) behöver sedan kopplas ihop med DimKontoplan med en one-to-many-relation mellan Rubrik (P&L) och Kontogrupp:

Därefter behöver man skapa sina mätvärden och vi börjar med en enkel summering av alla bokningar i huvudboken:

Vidare skapar vi vårt andra mätvärde som med hjälp av vårt index från punkt 2 ovan löpande beräknar summan av de kontogrupperna med lägre index. I praktiken innebär det att bruttomarginal (index 3) = summan av Försäljning och KSV (som har index 1 och 2):

Detta mätvärde är ju dock bara relevant i fallen med just delsummeringarna. Kontogrupperna Försäljning och KSV etc vill ju summera ”som vanligt” och det är därför vi skapa ett nytt mätvärde:

Detta mätvärde använder sig av den summeringskolumn som finns i DimPL_rubriker och kommer att visa Running total på de kontogrupper där vi angett 0 och Belopp på de Rubriker där vi angett 1. På Rubriker där vi har skrivit 2 kommer den ovanstående rubriken att delas med Försäljning vilket i praktiken innebär att på raden BM% så kommer Bruttomarginal att divideras med rubriken med index 1 vilket är Försäljning.

Slutligen behöver man lägga till en formatering som gör resultaträkningen mer lättläst och detta görs genom att lägga till en villkorsstyrd formatering på både Rubrik (P&L) och Belopp (P&L) enligt nedan:

Produkten av ovan kommer att ge en mer lättläslig resultaträkning enligt nedan:

För att addera ytterligare analysmöjligheter kan man lägga till ett tooltip med information om till exempel kostnadsställe och konto:

Kontakta oss på Drake Analytics om du vill ha hjälp med att förbättra er finansiella rapportering i Power BI!

Dela inlägget
LinkedIn